Barion Pixel E-kramek - Produkty mnoha značek za atraktivní ceny
S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Tel.: +420 234 697 960        Mail.: info@e-kramek.cz        Otevírací doba: 8:00 - 16:00  Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

E-KRAMEK

https://www.e-kramek.cz/

 

obchodní společnosti SEVERNOGROUP SP. Z O.O.

se sídlem Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo, (v Polsku), identifikační číslo: PL5882451657

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Okresního soudu v GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, vložka: 01.08.2019.

[GD.VIII NS-REJ.KRS/16121/19/605]

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-kramek.cz

e-mail: info@e-kramek.cz, Tel.: +420 234 697 960.

 

 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (včetně elektronických služeb) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.e-kramek.cz/.
 2. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 6. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k e-mailu; (3) Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek.

 

II. Elektronické služby

 1. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Zákazníkům zdarma následující Elektronické služby:
  1. Účet;
  2. umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
  3. umožnění používání Košíku;
  4. možnost zveřejnit recenzi na produkt;
 2. Účet. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena za předpokladu společného splnění následujících podmínek: (i) Zákazník úspěšně vyplní a přijme (odesláním Prodávajícímu) registrační formulář pro vytvoření Účtu, (ii) akceptuje Obchodní podmínky. V Registračním formuláři musí Uživatel Služby uvést následující údaje: e-mailovou adresu a heslo.
 3. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou.
 4. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 5. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 7. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 10. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky v pozdějším termínu.
 11. Zákazník je povinen zejména:
  1. uvádět v Objednávce a v rámci Účtu pouze skutečné, aktuální a všechny nezbytné údaje Zákazníka a v případě jejich změny neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo používáním Elektronických služeb;
  2. používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího, Internetového obchodu,
  3. používat Elektronické služby způsobem, který je v souladu s Právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v daném rozsahu;
  4. uchovávat Přihlašovací jméno a Heslo v tajnosti, zejména je nesdělovat neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá zejména za ztrátu údajů či přístupu k údajům uloženým na Účtu, vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti Zákazníkem;
  5. včas uhradit Cenu a dalších náklady sjednané mezi Zákazníkem a Prodávajícím v plné výši;
  6. nedoručovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu žádný obsah zakázaný Právními předpisy, zejména obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
 12. Prodávající může z technických důvodů dočasně, deaktivovat některé funkce Internetového obchodu za účelem jeho vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby informoval o technických přestávkách umístěním příslušné zprávy na domovskou stránku Internetového obchodu.
 13. Zákazník může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli ukončit. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb podané Zákazníkem lze podat zejména zasláním příslušné zprávy, např. písemně na adresu SEVERNOGROUP SP. Z O.O., se sídlem Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo (v Polsku), e-mail: info@e-kramek.cz.
 14. Ukončení Smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již uzavřených Kupních smluv.
 15. Prodávající může ukončit Smlouvu o poskytování služeb z následujících závažných důvodů:
  1. způsob používání Elektronických služeb je v rozporu se zásadami a účelem Internetového obchodu;
  2. činnost Klienta je v rozporu s dobrými mravy, podněcuje k násilí nebo páchání trestného činu a rovněž porušuje práva třetích osob;
  3. Zákazník poruší ustanovení bodu III odst. 11 Obchodních podmínek.
 16. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb učiněné Prodávajícím bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

 

 

III. Kupní smlouva

 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce).
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Zákazník dokončí objednávku s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Objednávku může Zákazník zadat po zobrazení informací o celkové ceně za objednávku včetně daní a souvisejících nákladů, zejména nákladů na Doručení a platbu v sekci Košík.
 6. Objednávku lze dokončit pomocí příslušného tlačítka v Košíku a znamená to, že Zákazník zašle Prodejci nabídku o uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je obsažené v objednávce.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV. Platební podmínky

 1. Hodnota platby za Prodej je stanovena na základě ceníku Zboží, který k dispozici na internetové stránce Prodejce během objednávání Zboží.
 2. Ceny uvedené na internetové stránce Obchodu u daného Zboží jsou ceny v českých korunách a zahrnují DPH, nezahrnují však náklady na Doručení Zboží a zvolený způsob platby.
 3. Náklady transakce a Doručení Zboží nese Zákazník.
 4. Celková cena objednávky, která je viditelná v sekci Košík před zadáním objednávky a po zvolení způsobu Doručení Zboží a platby, zahrnuje cenu za objednané Zboží včetně daní a všech souvisejících nákladů, zejména nákladů na Doručení a transakce.
 5. Celková cena objednávky je pro Prodejce i Zákazníka závazná.
 6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2502052942/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
  4. bezhotovostně platební kartou; Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
 7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 9. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 14. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 15. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 16. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V. Přeprava a dodání zboží

 1. Dodání produktu je možné pouze na území České republiky.
 2. Dostupné způsoby dodání Produktu jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu, a rovněž při zadávání Objednávky Zákazníkem.
 3. Dostupné způsoby dodání mohou záviset na zvoleném způsobu platby nebo Produktu, mohou se změnit v případě zadání více Objednávek současně, zejména z důvodu Produktů, na které se vztahují.
 4. Dodání Produktu Zákazníkovi a výše konečné platby může záviset na Zákazníkem zvoleném Produktu. Prodávající může v jím zvoleném čase stanovit finanční částku pro minimální hodnotu Objednávky, pro kterou je dodání Produktů, na které se vztahuje Kupní smlouva, bezplatné.
 5. Celkový termín dodání Produktu Zákazníkovi (termín dodání) se skládá z doby přípravy Objednávky k odeslání Prodávajícím a doby dodání Produktu přepravcem. Termín dodání se počítá ode dne (připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího (v případě platby bankovním převodem, elektronické platby nebo platby platební kartou), nejdéle však 14 Pracovních dnů, pokud nebylo v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno jiné datum. Pokud je Objednávka zadána současně na několik Produktů s různými dodacími lhůtami, je datem dodání nejdelší uvedené datum.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.
 11. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu Zákazníkem (spotřebitelem).
 12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy (Spotřebitel)

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů (§ 1829 občanského zákoníku).
 2. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 3. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (SEVERNOGROUP SP. Z O.O., Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo (v Polsku), či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@e-kramek.cz .
 4. V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:
  1. zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo
  2. spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.
 6. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.
 7. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.
 8. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu: SEVERNOGROUP SP. Z O.O., Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo (v Polsku)
 9. V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).
  1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

 

 

VII. Reklamace /Práva z Vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud je prodávaný Produkt v rozporu s Kupní smlouvou (zárukou), jsou uvedeny v obecně platných předpisech. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 b Občanského zákoníku.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, formou vyplnění elektronického formuláře na stránkách e-kramek.cz v sekci Reklamace vadného zboží, případně písemně na korespondenční adrese SEVERNOGROUP SP. Z O.O., Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo, IČ PL5882451657, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu info@e-kramek.cz. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším (autorizovaný servis).
 3. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
 4. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 5. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil kupující nebo třetí osoba.
 6. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 7. Prodávající dále odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 8. Článek IX.6 se nepoužije v případě, že Prodávající Spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil
 9. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
  • právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
   1. pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 10. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 11. V případě, že reklamaci uplatnil Kupující – spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 12. Produkt, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit SEVERNOGROUP SP. Z O.O., Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo (v Polsku),
 1. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
 2. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a účelu, pro který jej zákazník pořídil.
 3. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti zákazníka o snížení ceny.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu (vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.

 

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu

 1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

 1. Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes internet. Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii.
 2. Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

IX. Možnost zveřejnit recenzi na produkt

 1. V rámci zveřejnění obsahu a jeho zpřístupnění zákazník obsah dobrovolně šíří. Zveřejněný obsah neodráží názory prodávajícího a neměl by být ztotožňován s jeho aktivitami. Prodávající není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje vhodné ICT zdroje.
 2. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah. Kontaktním místem prodávajícího pro přímou komunikaci pro účely nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (akt o digitálních službách) je: e-mailová adresa info@e-kramek.cz. Komunikace může probíhat v češtině nebo polštině.
 3. Prodejce ověřuje recenze pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu nebo spojena s účtem uživatele.
 4. Recenze produktů mohou být vydány pouze ve vztahu k produktům skutečně zakoupeným v internetovém obchodě prodávajícího a zákazníkům internetového obchodu, kteří recenzovaný produkt skutečně zakoupili.
 5. Recenze mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách obchodu nebo v externí recenzentčin službě, se kterou prodávající spolupracuje a na kterou odkazuje na webových stránkách internetového obchodu.
 6. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zjevné kupní smlouvy za účelem zanechání názoru na produkt.
 7. Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající bezplatně používal názory nebo jiný obsah zveřejněný na webových stránkách Obchodu.
 8. Prodejce nezveřejňuje ani nedává pokyny ostatním, aby zveřejňovali nepravdivé recenze nebo doporučení zákazníků za účelem propagace jeho produktů, ani neposkytuje sponzorované recenze.
 9. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah, což znamená informace, které nejsou samy o sobě zákonné nebo odkazují na činnosti, včetně prodeje produktů.
 10. Prodávající informuje, že názory zákazníků nejsou automaticky vyhodnocovány z hlediska zakázaného obsahu.
 11. Zákazník není oprávněn:
  1. zveřejňování osobních údajů třetích stran v rámci využívání služeb a šíření image třetích stran bez zákonem vyžadovaného povolení nebo souhlasu třetí strany;
  2. zveřejňování reklamního a/nebo propagačního obsahu v rámci využívání služeb.
  3. zveřejňování obsahu, který obsahuje odkazy na jiné webové stránky;
  4. zveřejňování obsahu, který se týká Produktů nebo činností, které jsou konkurenční vůči činnostem Prodávajícího;
  5. zveřejňování obsahu, který podněcuje násilí, nenávist, diskriminaci z jakéhokoli důvodu, včetně genderových, sexuálních, národnostních, etnických, rasových nebo náboženských rozdílů;
  6. zveřejňování obsahu, který obsahuje vulgární výrazy nebo jiný urážlivý obsah;
  7. zveřejňování obsahu, který představuje pokus o podvod nebo jinou činnost zakázanou zákonem;
  8. zveřejňování obsahu, který porušuje autorská práva nebo osobní práva jiných osob;
  9. zveřejňování obsahu, který porušuje jiná ustanovení obecně platných právních předpisů.
 12. Zákazník prohlašuje, že:
  1. je oprávněn užívat autorské právo, práva průmyslového vlastnictví a/nebo práva s ním související k dílům, předměty práv průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty práv souvisejících, které tvoří obsah;
  2. umístění a zpřístupnění osobních údajů, obrázků a informací týkajících se třetích stran v rámci služeb je zákonné, dobrovolné a se souhlasem subjektů údajů;
  3. souhlasí s tím, že umožní ostatním zákazníkům a prodávajícímu prohlížet zveřejněný obsah, jakož i opravňuje prodávajícího k jeho bezplatnému užívání v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek;
  4. souhlasí se změnami děl v souladu se zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským.
 13. Pokud se zjistí, že recenze nesplňuje podmínky stanovené v obchodních podmínkách, může prodávající přijmout zmírňující opatření, tj. recenzi odstranit nebo odmítnout její zveřejnění.
 14. Pokud se třetí strana (jiný zákazník nebo jiná osoba či subjekt) domnívá, že recenze obsahuje nezákonný obsah, může o tom informovat prodejce na e-mailové adrese info@e-kramek.cz.
 15. Přihláška by měla obsahovat:
  1. jméno a e-mailovou adresu osoby nebo subjektu, který oznámení podává;
  2. Prohlášení potvrzující dobrou víru osoby nebo subjektu, který oznámení podává, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.
  3. zdůvodnění, proč je názor nezákonným obsahem;
  4. jasné označení přesného elektronického umístění informací (např. informací, které identifikují nezákonný obsah);
 16. Prodávající zašle žadateli potvrzení o přijetí žádosti, pokud byla uvedena e-mailová adresa žadatele.
 17. Prodávající posoudí žádost do 14 dnů ode dne jejího obdržení, a to objektivně a s náležitou péčí.
 18. Rozhodnutí prodávajícího může spočívat v odstranění nebo ponechání recenze v obchodě.
 19. Prodávající bezodkladně oznámí (žadateli a osobě, která předložené hodnocení předložila) své rozhodnutí spolu s odůvodněním. Proti rozhodnutí se lze odvolat. Prodávající posoudí odvolání do 14 dnů ode dne jeho doručení.

 

 

X. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách https://www.e-kramek.cz/  v sekci Ochrana osobních údajů.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita. V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
 3. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
 4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

                                                                                                                      28.05.2024

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MjIzNDYz