Barion Pixel Zásady ochrany osobních údajů
S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Tel.: +420 234 697 960        Mail.: info@e-kramek.cz        Otevírací doba: 8:00 - 16:00  Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

E-KRAMEK

https://www.e-kramek.cz/

   

Správce osobních údajů: 

obchodní společnosti SEVERNOGROUP SP. Z O.O.

se sídlem Tartaczna 50, 84-200 Wejherowo, (v Polsku), identifikační číslo: PL5882451657

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Okresního soudu v GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, vložka: 01.08.2019.

[GD.VIII NS-REJ.KRS/16121/19/605]

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-kramek.cz

e-mail: info@e-kramek.cz, Tel.: +420 234 697 960.

 

 

 

 

I. Jak je postaráno o Vaše osobní údaje:

 1. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”).
 2. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:
  1. zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
  2. shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
  3. přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  4. řádné a v případě potřeby aktualizované;
  5. přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  6. zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen: „EHP “). V souvislosti s provozem Internetového obchodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do zemí mimo EHP, kde subjekt spolupracující se Správcem spravuje dle zadání Správce nástroje pro zpracování osobních údajů. Takové předání osobních údajů, je vždy realizováno pouze v nezbytném rozsahu.
 4. V případě předávání osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP Správce zajišťuje aplikaci požadavků uvedených v kapitole 5 GDPR, včetně použití vhodných záruk předávání v podobě standardních smluvních doložek přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise.
 5. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.

 

 

II. Jaké osobní údaje zpracováváme:

 1. Pokud si u nás objednáte zboží nebo služby, potřebujeme od Vás údaje pro dokončení objednávky. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom Vám zboží doručit. Tyto údaje jsou pro nás důležité, tudíž je máme jako povinný údaj během dokončení objednávky či registrace. Vaší emailovou adresu potřebujeme pro zasílání potvrzení objednávek, která slouží jako potvrzení kupní smlouvy.
 2. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rozhraní webu. Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.
 3. Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Zrušení účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.
 4. Údaje, které potřebujeme: Jméno a příjmení, Doručovací Adresa, Telefonní číslo, Emailová adresa, IČ (pouze firmy nebo prodejci).

 

 

III. Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, jež jsou uvedeny níže, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování. Pro některé účely zpracování je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě zákonného právního základu, kde se nevyžaduje souhlas zákazníka s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž druhou skupinu pak tvoří zpracování, jež je možné pouze se souhlasem zákazníka.
 2. Ke zpracování osobních údajů, je dán následující právní základ:
  1. zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník - zejm. pro účely realizace kupní smlouvy, zahrnující vyřízení objednávky, vytvářet, spravovat a spravovat účet nebo účty, plnění ze smlouvy zahrnující související komunikaci se zákazníkem, předání zboží k přepravě zboží a konečný prodej objednaného zboží a jeho dodání zákazníkovi a vyúčtování příslušné kupní ceny - a to po dobu trvání smluvního vztahu, resp.po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  2. zpracování pro splnění právních povinností, které jsou uloženy správci - zejm. pro účely plnění účetních adaňových povinností správce - a to po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které jsou stanoveny právními předpisy (př. faktury vystavené správcem jsou v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i uzavřené kupní smlouvy, resp. objednávky zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  3. zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů správce - jedná se o zpracování osobních údajů pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, které je možné provádět bez souhlasu zákazníka, avšak při naplnění existence odpovídajícího zájmu správce, kterým je potřeba zpracování údajů pro evidenci dlužných pohledávek a uplatňování nároků správce z uzavřených kupních smluv (soudní, popř. exekuční vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory, uplatňování pojistných nároků, atp.), řešení nároků zákazníků (reklamace, odstoupení od smlouvy, atp.) a budoucích dotazů a stížností zákazníků, včetně zajištění důkazů pro případ budoucích soudních sporů, jichž bude správce účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
  4. Přidání recenze (zpracování za účelem sledování našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v předkládání názorů na zboží a průběh transakcí v internetovém obchodě ((čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 3. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingowych, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 4. Není-li výše stanoveno výslovně jinak, jsou osobní údaje zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, zejm. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který správci umožňuje osobní údaje zákazníka zpracovávat, a archivovány dle lhůt uložených právními předpisy.Po ztrátě zákonného důvodu je prováděn výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány se souhlasem zákazníka, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle pak po dobu trvání uděleného souhlasu zákazníkem či do okamžiku jeho odvolání.

 

 

IV. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme:

 1. Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy/ dodavatelé zboží , účetní firmy, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.
 2. Poskytovatel elektronických platebních služeb: Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

 

 

V. Jaké máte práva:

 1. Subjekt osobních údajů má právo:
  1. na přístup k osobním údajům (včetně např. získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány);
  2. požadovat opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);
  3. na vymazání osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány v rozporu se zákonem);
  4. na předání osobních údajů, které byly Správci poskytnuty, a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování probíhá na základě souhlasu nebo na základě nutnosti plnění smlouvy, např. jinému správci;
  5. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před odvoláním souhlasu);
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, zejména proti zpracování pro marketingové účely;
 2. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi.

(www.uoou.cz).

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@e-kramek.cz.

 

VI. Cookies

 1. Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače či chytrého telefonu, kde se ukládají na pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých uživatelů webových stránek.
 2. Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.
 3. Soubory cookies shromažďují různé druhy informací, které zpravidla neumožňují Vaši identifikaci. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití však mohou být přiřazeny ke konkrétní osobě, a jsou tedy považovány za osobní údaje. Jakékoliv soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Z hlediska účelu používání cookies rozlišujeme tři kategorie:
 • Nezbytné soubory – tyto soubory umožňují správné fungování internetové stránky a její funkcí, např. autentizační nebo bezpečnostní soubory cookie. Bez jejich uložení do vašeho zařízení nebude možné internetovou stránku používat.
 • Analytické soubory – tyto soubory umožňují sledování otevřených internetových stránek, zdrojů návštěvnosti, doby pobytu na stránce. Jejich neuložení neovlivní funkčnost stránky.
 • Reklamní soubory – tyto soubory umožňují zobrazovat personalizované reklamy na internetové stránce nebo mimo ni. Jejich neuložení neovlivní funkčnost stránky.
 1. Z hlediska jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie cookies:
 • soubory relací – krátkodobé, ukládají se do konce dané relace,
 • trvalé soubory – dlouhodobé, ukládají se po skončení relace.
 1. Z hlediska rozlišení subjektu spravujícího cookies rozlišujeme:
 • naše soubory cookie,
 • soubory cookie třetích stran.
 1. SOUBORY COOKIE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Soubory cookie, které spravujeme, vám umožňují:

 • ověřovat přístup,
 • zachovat relace po přihlášení,
 • ochranu obchodu před útoky hackerů,
 • uložit obsah polí vyplněných formulářů prohlížečem (volitelné),
 • uložit položky, které jste v prohlížeči přidal/a do košíku.

Díky těmto souborům je používání funkcí Obchodu jednodušší a příjemnější.

 

 1. SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Používání souborů cookie třetích stran je založeno na pravidlech ochrany osobních údajů a souborů cookies, které používají tyto subjekty.

 

GOOGLE

Používáme soubory cookie spravované společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké v rámci služeb:

 • Google Ads – reklamní soubory používané k vedení a hodnocení kvality reklamních kampaní, které jsou realizovány pomocí služby Google Ads,
 • Google Analytics – analytické soubory používané k analýze chování a návštěvnosti uživatelů a k sestavování statistik návštěvnosti,

 

FACEBOOK

Používáme soubory spravované společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké:

 • Funkční soubory cookie používané společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Tyto soubory lze použít k propojení vašeho účtu na externí sociální síti Facebook s účtem v Obchodě.
 • Reklamní pixelové značky používané společností Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Jedná se o prvky zveřejněné v digitálním obsahu, které umožňují zaznamenat informace, např. o aktivitě na internetové stránce, a také posoudit účinnost reklamy. Správa pixelových značek Meta Inc je možné přes Facebook, v jeho uživatelském panelu.

 

Používání souborů cookie třetích stran je založeno na pravidlech ochrany osobních údajů a souborů cookies, které spravují tyto subjekty.

 

 1. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM A SPRAVOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIE

S výjimkou nezbytných souborů cookie je jejich zpracování založeno na souhlasu uživatele.

Souhlas se zpracováním souborů cookie je dobrovolný a lze ho kdykoli odvolat. Nezapomínejte, že neudělení souhlasu s používáním některých souborů cookie může mít za následek omezení používání Obchodu a jeho funkcí, a dokonce znemožnit jeho používání.

 

Souhlas se zpracováním souborů cookie lze udělit:

 • pomocí nastavení softwaru nainstalovaného v koncovém telekomunikačním zařízení, které používá uživatel,
 • pomocí tlačítka pro udělení o souhlasu se zpracováním souborů cookies nebo potvrzení přečtení jeho podmínek,
 • pomocí nastavení dostupných na internetové stránce.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YThlNj